توضیحات پروژه

این واحد تجاری- اداری شغل املاکی، برای یک نفر مدیر و دو مشاور طراحی گردیده است. طراحی این روژه توسط کارفرما خانم مهندس عبدلهی و شبیه سازی توسط تیم ما صورت گرفت.