توضیحات پروژه

این ویلای دوطبقه و کوچک در آذربایجان طراحی شد. متراژ طبقه همکف 120متر مربع با احتساب سکوها می باشد. محدودیت فضا از ویژگی های اصلی این طراحی بود. با توجه به ابعاد کوچک ،دراین پروژه با استفاده از سبک مدرن و متریال های بتن، شیشه و چوب به تعادل مناسب و زیبایی از طرح رسیدیم.استفاده از تراس درنقطه کانونی بنا امکان استفاده از ویو های جذاب را برای کارفرما تامین کرد.همچنین یک پرگولا در ضلع غربی طراحی نمودیم تا استفاده از فضای باز امکان پذیر گردد.