توضیحات پروژه

طراحی کلبه جنگلی توسط نرم افزار تری دی مکس صورت گرفته است. تیم ما ساخت محوطه  و خروجی نهایی کار را در قالب روز، شب و فصل زمستان را ارائه نموده است .
تیم ما با استفاده از نرم افزار های روز دنیا آماده طراحی و یا شبیه سازی پروژه های شماست