طراحی شهری

تیم ما برای افزایش کیفیت و ارتقای محیط شهری به مانند خیابانها، میادین، پارکها ، فضاهای گم شده مثل زیر پلها و… در ابتدا به شناخت وضع موجود در زمینه های مختلف از قبیل کالبدی ، فضایی، اجتماعی، اقتصادی ، ترافیکی و… می پردازد. و نقاط قوت وضعف پروژه را مشخص می نماید.

با ما تماس بگیرید

اجرای ساختمان

این تیم دارای معماران، برنامه ریزان و طراحان داخلی متخصص در طیف گسترده ای برای انجام پروژه های تجاری، مسکونی و عمومی است.

تیم ما برای افزایش کیفیت و ارتقای محیط شهری به مانند خیابانها، میادین، پارکها ، فضاهای گم شده مثل زیر پلها و… در ابتدا به شناخت وضع موجود در زمینه های مختلف از قبیل کالبدی ، فضایی، اجتماعی، اقتصادی ، ترافیکی و… می پردازد. و نقاط قوت وضعف پروژه را مشخص می نماید. در مرحله بعد رویکرد طراحی مشخص شده و به جمع بندی پروژه می پردازیم. در ادامه این روند براساس امکانات و شرایط پروژه سیاست و راهکارهایی ارائه می گردد. و درنهایت درقالب دفترچه راهنما همراه با طرح سه بعدی و نقشه های اجرایی به  کارفرما ارائه می گردد.

دیدگاه سازه ای

گروه ما یک تیم خلاق و پر تلاش در بالاترین سطح طراحی است.

فاکتورهای زیبایی شناسی

به طور کلي در هنگام بحث در مورد طراحي براي زندگي انسان با هنرومفاهيم زيبا شناسانه روبرو مي شويم. بحث زيبا شناسي در معماري به مباني کيفي و نظري در هر طراحي مربوط مي شود که طراحي را بيشتر به بررسي عناصر خلق زيبايي هدايت مي کند، از طرفي عوامل بسيار زيادي مانند قابليت استفاده، ساختار، مقاومت مصالح، مسائل مالي و بلاخره ضوابط ساختماني باعث شده است تا آزادي عمل در طراح براي خلق زيبايي تا حدودي وجود نداشته باشد.

خط معماری

در فرم های معماری و فضاهای داخلی، بسته به کیفیت فضا از انواع خط استفاده می شود، که هر کدام احساس و محتوای ویژه ای دارند. خطوط ممکن است واقعی یا ذهنی، پایدار یا ناپایدار، قائم یا افقی، منحنی یا شکسته باشند. خطوط محیطی یا خط کروکی محدودۀ اجسام را نشان داده و آنها را از زمینه جدا می کنند.

این زمینه شامل تهیه نقشه های معماری(پلانها، پلان مبلمان ، برش ، پلان بام ، پلان موقعیت و نما وتائیدیه شهرداری )می باشد. همچنین در صورت درخواست کارفرما ، تهیه نقشه های سازه، برق و مکانیک نیزانجام پذیر است.

وحدت هنری

این زمینه شامل تهیه نقشه های معماری(پلانها، پلان مبلمان ، برش ، پلان بام ، پلان موقعیت و نما وتائیدیه شهرداری )می باشد. همچنین در صورت درخواست کارفرما ، تهیه نقشه های سازه، برق و مکانیک نیزانجام پذیر است.

تکنولوژی پیشرفته

این تیم دارای معماران، برنامه ریزان و طراحان داخلی متخصص در طیف گسترده ای برای انجام انواع پروژه های تجاری، مسکونی و عمومی است.

براساس امکانات و شرایط پروژه سیاست و راهکارهایی ارائه می گردد. و درنهایت درقالب دفترچه راهنما همراه با طرح سه بعدی و نقشه های اجرایی به کارفرما ارائه می گردد.