آمعماری حاصل زیبایی، استحکام، آسایش و آسودگی است. انسان در فضای معماری می اندیشد، زندگی می کند و درنهایت فضا را خلق می کند. آرامش در فضا، تجربه ای خوشایند و مطلوب است که به زندگی ارزش و معنا می بخشد.ارزش ذاتی یک فضا هنگامی قابل درک است که بتواند ذهن بیننده را با خود همراه کند.

محیطی که در آن زندگی می کنیم بر مبنای نظام خورشیدی (آسمان)، محیط اطراف (زمین) و تاریخ تولد (فردیت) بنا شده است. بنابراین برای یکزندگی آرام و متعادل همراه با زیبایی شناسی فضا، هم نوایی با نظام خورشیدی و زمین ضروری به نظر می رسد.

این هم نوایی و هماهنگی توسط روش هایی چون فنگ شویی ایجاد می شود. فنگ شویی دانشِ انتخاب محیطی است که در آن عناصر و انرژی های سازنده فضا با هم در تعادل هستند. یافته های این مقاله بیانگر آن است که فنگ شویی با بسیاری ازروش ها و فنون طراحی امروزی در جهت آرامش فضا سازگار است. فنگ شویی به عنوان دانش و هنری قدیمی، روش های زندگی در محیطی مناسب و موزون را به انسان می آموزد. این هنر موجب می شود رابطه ای متعادل بین انسان ومحیط اطرافش برقرار شود. این مقاله تحقیقی توصیفی پیرامون بررسی مفهوم آرامش در فضای معماری با تاثیرپذیری از فضای معماری فنگ شویی است.

نمی توان منکر این قضیه شد که فرم و هندسه فضاها یکی از مهمترین آیتم های موثر دربرقراری آرامش در ذهن و روح است و البته بدیهی است که پرداختن به جزئیات کامل این موضوع از گنجایشاین مقاله خارج است اما به صورت سطحی به محتوای آن می پردازیم . فرمهای اصلی که دردست داریم شامل مربع ، دایره و مثلث میباشد .

آنچه که در این مبحث مورد توجه قرار گرفت ، اهمیت آرامش انسان و تعالی روح او می باشد. طراحی باید به گونه ای باشد که پارامترهایی که در این متن ذکر شد را دارا باشد و فضایی کاملا متناسب با روحیات انسان فراهم کند. هندسه ، ابعاد ، اجزا ، کاربری و رنگ و نور درفضا ، همه از مهمترین ویژگی هایی هستند که به عنوان ابزار برای طراح کارایی دارند . طراح و معمار به وسیله این ابزار میتواند محیطی سرشار از حس مثبت را بوجود آورد.

منابع: + و +