لبهره هگیری از نور روز و تأثیری که بر نمای ساختمان م یگذارد، اختیاری نیست اما تأثیر نورپردازی بر زیبایی نما کاملاً در اختیار طراح می باشد. با توجه به ای نکه نمای ساختمان اولین مشخصه ظاهری بناست، بسیاری از طراحان، زیبایی آن را فقط در روز مد نظر قرار داده و دید بنا در شب را نادیده م یگیرند؛ در حالی که با توجه به حیات شبانه شهرها و تأثیری که نمای ساختمان ها و زیبایی ناشی از آن ها در این مقوله دارد، جلوه بنا در شب به اندازه روز اهمیت می یابد.

در این پژوهش ضمن بیان مبانی نظری موضوع، تأثیر نور طبیعی و مصنوعی بر زیبایی نما از طریق آزمونی عملی و بر اساس الگوی امتیازدهی به 20 نمونه بنای معماریِ داخلی و خارجی بررسی می شود. این دو گروه بنا در اختیار 3 گروه از پرس ششوندگان، به ترتیب 10 نفر از دانشجویان طراحی شهری، 15 نفر از دانشجویان معماری و 25 نفر از افراد عادی با سطح دانش متفاوت قرار گرفت.

تعامل زیبایی بصری و فناوری های نوین نورپردازی در معماری شبانه ساختما نها یکی از نیازهای اساسی در معماری معاصر ایران محسوب می شود. مقوله نورپردازی نمای ساختمان ها، یکی از موضوعات مهمی است که امروزه در طراحی معماری مورد توجه قرار گرفته است.

تحلیل های آماری نرم افزار SPSS نشان می دهد که نورپردازی نمای ساختمان در شب می تواند به نحو چشمگیری بر زیبایی آن نسبت به روز بیافزاید. این مسأله در نمونه های خارجی نسبت به نمونه های داخلی، نمود بیشتری دارد. در مقوله نورپردازی نما، مؤلفه های نورپردازی شامل شدت نور، تنوع رنگی نور، نحوه نورپردازی اعم از تأکیدی و یا گسترده بودن و حالت نورپردازی اعم از هماهنگی و یا تنوع، بر زیبایی حاصل از آن تأثیرگذارند. به گونه ای که افزایش شدت نور، استفاده از نورهای تک رنگ، تأکیدی و هماهنگ با ساختار، بر زیبایی نما می افزایند؛ در عین حال افزایش شدت نور و استفاده از نورهای تأکیدی نسبت به دو عامل دیگر تأثیر بیشتری بر زیبایی نمای ساختمان دارند.

منبع: فصلنامه آرمانشهر +